Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V rámci našich rozsiahlych aktivít spracúvame Vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.  Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Jana Chrapková. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ  tzn. určujeme ako budú osobné údaje spracúvané, za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám budú so spracúvaním pomáhať.

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

 • spracúvame Vaše osobné údaje len na základe platného právneho základu, a to predovšetkým zákonnej povinnosti, plnenia zmluvy, oprávneného záujmu, či udeleného súhlasu,
 • plníme si informačnú povinnosť pred zahájením spracúvania osobných údajov,
 • informujeme Vás o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a podporujeme ich uplatňovanie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania vašich údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy janachrapkova@hotmail.com

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame za min. jedným z nasledujúcich účelov:

 • Kontaktovanie Vás prostredníctvom e-mailu

Osobné údaje sú spracúvané a základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pre potreby uzatvorenia Zmluvy a plnenia zmluvných povinností, na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k profilovaniu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme  a dodržiavame primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom nemá okrem nás prístup nikto.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame zmluvne poverených sprostredkovateľov, ktorí sú takisto zodpovední chrániť Vaše údaje tak ako ako my. Sú to najmä:

 • www.mailerlite.com

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: janachrapkova@hotmail.com

 • Máte právo na informácie o Vašich spracúvaných osobných údajov a zásadách ich spracúvania.
 • Vďaka právu na prístup k informáciam nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké osobné údaje spracúvame a prečo.
 • Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo budú vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracúvania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robíme nezákonne operácie, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku voči spracúvaniu.
 • Právo na prenositeľnosť – Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciam.
 • Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V niektorých prípadoch ale nebudeme môcť Vášmu právu vyhovieť, pretože sme viazaní zákonnou povinnosťou tieto osobné údaje uchovávať.
 • Máte právo namietať voči ďalšiemu spracúvaniu osobných údajov napr. pri obdržaní nášho newslettra.
 • Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo  podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Tieto informácie a zásady ochrany osobných údajov budeme priebežne pre Vás dopĺňať, aby ste mali k dispozícií vždy aktuálne a pravdivé informácie.

Verzia 3.0

Platnosť od 01.01.2023

Pin It on Pinterest